سه شنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۱۴

آذر
۱۳۹۸
شمـاره
۱۱۵۹۵

حوزه به علوم عقلی و فلسفی اهتمام ویژه داشته باشد
رمز موفقیت علامه طباطبایی از زبان علامه
برپایی 1333 جلسه علمی در مجمع عالی حکمت اسلامی
برگزاری همایش «کاربردهای علم اصول در تفسیر قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان»
برپایی 1333 جلسه علمی در مجمع عالی حکمت اسلامی
علوم عقلی و کلام و فلسفه نباشد بسیاری از معارف و اعتقادات دینی قابل حل نیست